لبه چسبان ۵ایستگاه اوزباشکنت ترکیه داری سرو ته ،فرز بالاپایین ،لیسه پولیش در حال کار

 

فروخته شد