لبه چسبان موکس صابیر مدل ۴۵۰۰فول ایستگاه دارای پیش فرز کرنر .اورهال شده کامل

moxsab@ کانال

فروخته شد