لبه چسبان موکس صابیر مدل ۳۵۰۰ ساخت ترکیه ،

فول ایستگاه ،پیش فرزدار کرنردار

فروخته شد